Online dictionary at www.Answers.com
Answers, not links

Bagisu Bakhayo Banyala Banyore Bukusu Bagweru Idakho Isukha Kabras Kisa
Marachi Maragoli Marama Nyole Saamia Songa Tachoni Tiriki Batsotso Wanga

Design by Google Media © Abeingo 2006-07. Email all inquiries to luhya@abeingo.org. Tel. +44(0)7958575309 Last updated 02/05/07

OBULALA NA AMANI

Primary Schools
Secondary Schools
Special Schools
Abanyala ba Busia
Abanyala ba Ndombi
Primary Schools
Secondary Schools
Specialist Schools
CLANS OF ABATSOTSO

If your clan is not listed or you have any information, news or photos, please email editor@abeingo.org
Abakobero Abang'onya Abamweche Abamwende Abashisiru
Abashibo Abamatioli Abamamu Abatamanyini Abashibuli
Abangusi Abashibimbi Abashialo Abamucherera Abashianda
Abashimukoko Abakhobole Abamani Abamanyulia Abashiririma
Abakhonya Abashambishi Abakibiywa Abakhonya Abashambishi
Abanyakwaka Abashiamusingili Abashibeye    
BREAKING NEWS

Disclaimer | Privacy policy | Terms of use |  Copyright |  Site Map |   Feedback |  Webmaster |  Press Releases |  Accessibility |