Online dictionary at www.Answers.com
Answers, not links

Bagisu Bakhayo Banyala Banyore Bukusu Bagweru Idakho Isukha Kabras Kisa
Marachi Maragoli Marama Nyole Saamia Songa Tachoni Tiriki Batsotso Wanga

Design by Google Media © Abeingo 2007 Email all inquiries to luhya@abeingo.org Tel. +44(0)7958575309 Last updated 12/10/07

OBULALA NA AMANI

Primary Schools
Secondary Schools
Special Schools
Abanyala ba Busia
Abanyala ba Ndombi
MARAGOLI CLANS

If your clan is not listed or you have any news, information or photos, contact the editor@abeingo.org
Avasali Avakizungu Avakirima Avamaavi Avayonga
Avateembuli Avafunami Avasaniaga Avamigangu Avaguuga
Avasuba Avamuku Avamasanga Avagihayo Avamukubera
Avagisindi Avamudzalala Avamugezi Avamusaina Avamudamayi
Avamuhevi Avamundega Avagisisi Avalisungu Avakadukire
Avambunda Avamutiba Avamuhiahia Avamadayi Avamumalaha
Avaanamiri Avalogovo Avayuya Avalwimbuli Avakivuta
Avavurugi Avagisemba Avanondi Avagimuhia Avamutembe
Avagonda Avakevembe Avadindi Avasanga Avagusui
Avamenge Avagivagi Avamalaha Avamenge Avamuluka
Avandega Avabuzuzu Avigulu Avayose Avamumbaya
Avasweta Avaliero Avamaseero Avasaki Avamasingira
Avagamuguywa Avasagala Avamuruga    
DO YOU KNOW ANYONE FAMOUS IN YOUR CLAN?
Click Here to contact us

What is Musalia Mudavadi's clan?

Musalia

BREAKING NEWS

Disclaimer | Privacy policy | Terms of use |  Copyright |  Site Map |   Feedback |  Webmaster |  Press Releases |  Accessibility |